شرکت کار در ارتفاع منصوری

روش نصب سنگ نما

برداشت اندازه سنگهای افتاده و معیوب جهت تهیه سنگ جایگزین
برشکاری
  و اندازه کردن سنگ ها با مینی فرز

سوراخ کاری سنگها بر روی زمین
پاکسازی محل قرار گرفتن سنگ بر روی نما

چسب زدن پشت سنگ (چسب سنگ) و پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما : تثبیت سنگ نما

پوشاندن کلیه پیچ های استفاده شده در نصب سنگ ها با بتونه همرنگ سنگ جهت مخفی کردن محل پیچ و رول پلاک سنگ نما
بکارگیری چسبهای ضد زلزله برای چسباندن سنگ های با عرض کم که امکان پیچ و رولپلاک کردن آن ها وجود ندارد

چسبکاری ژوئن بین سنگ های باریک کمتر از 10 سانتی متر (مستعد ریزش) با چسب ضد زلزله

بند کشی سنگ های نصب شده با ملات همرنگ جهت جلوگیری از ورود آب

 

خدمات مرتبط

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب