شرکت کار در ارتفاع منصوری

اقدام اولیه تثبیت سنگ نما

قبل از اقدام به محکم سازی سنگهای نما ( پیچ و رولپلاک سنگ نما) موارد ذیل می بایستی بررسی شود : خدمات پیچ و رولپلاک نما : ایمن سازی نما

  • نوع جنس و رنگ سنگ نما قبل از پیچ کردن سنگهای نما
  • رگه های موجود در سنگ و کیفیت سنگ .
  • قطر سنگ ،ابعاد سنگ و چگونگی فرآوری سنگ نما .
  • چگونگی کارگزاری سنگ
  • روش اجرای سنگ نما و نوع مصالح مصرفی .
  • ساختار و جنس دیواری که سنگ بر روی آن قرار گرفته .

  لازم به توضیح است  بررسی موارد فوق ( قبل از شروع پروسه پیچ و رول پلاک نمای ساختمان ) و همچنین انتخاب ابزار و ادوات مربوطه و مناسب و انجام بوسیله پرسنل مجرب و ماهر ،موثر خواهد بود .در غیر اینصورت با وارد کردن تنش های غیر مجاز ( بوسیله هیلتی و … ) به نمای سنگی باعث آسیب مضاعف به سنگ ها و دیوار و در نهایت سقوط سنگ خواهد شد .

خدمات مرتبط

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان

با روش دسترسی با طناب